جمعه 6 ارديبهشت 1398 _ 21 شعبان 1440 _ 26 آوریل 2019
فارسی | English
 سامانه فوق برنامه

 
 منوی اصلی
 
 آیین نامه ها وفرم ها
 
  فرم ها
تشكل هاي اسلامي
فرم درخواست  مجوزفعاليت

نشريات دانشگاهي


فرم درخواست صدور مجوزانتشار نشريه

فرم درخواست تغيير مديرمسوول،نام نشريه، دوره انتشار وزمينه انتشار

فرم درخواست انتقال امتياز نشريه

فرم استعلام آموزشي وانظباطي

فرم شكايت بر نشريات


كانون هاي فرهنگي وهنري
فرم درخواست تشکیل کانون
فرم درخواست عضويت دركانون هاي فرهنگي وهنري دانشگاه 
فرم درخواست كانديداتوري شوراي مركزي كانون هاي فرهنگي وهنري دانشگاه
شناسنامه كانون هاي فرهنگي وهنري دانشگاه
تعهدنامه دبيركانون هاي فرهنگي وصدورمجوز فعاليت كانون هاي فرهنگي وهنري دانشگاه


نمونه اساسنامه

انجمن هاي علمي

درخواست تشکیل انجمن علمی دانشجوئی

درخواست تشکیل انجمن علمی دانشجوئی -بین رشته ای

فرم درخواست کاندیداتوری

فرم استعلام آموزشي وانظباطي

قرم صورتجلسه انتخابات شوراي مديريت انجمن هاي علمي

فرم حكم انتصاب اعضاي اصلي شوراي مديرت انجمن هاي علمي

فرم اجمالي طرح نويسي فعاليت هاي فرهنگي واجتماعيكرسي هاي آزاد انديشي

فرم درخواست تشكيل كرسي

فرم تعهد

فرم اجمالي طرح نويسي

فرم ارزشيابي

فرم جمع بندي ارزشيابي