پنجشنبه 8 آبان 1399 _ 12 ربيع الأول 1442 _ 29 اکتبر 2020
فارسی | English
  شرح وظایف مسئول امور مالی معاونت فرهنگی و اجتماعی
 شرح وظایف سازمانی مسئول امور مالی معاونت فرهنگی           
. شرکت در جلسه تفاهم بودجه برای تصمیم گیری اعتبار واحدهای معاونت فرهنگی در ابتدای سال مالی و ارائه آمار و اطلاعات سال گذشته که مبنای تفاهم بودجه سال جدید خواهد بود
.انجام کلیه امور صرفاً بر اساس روشهای مدون، آئین نامه ها و دستورالعمل های تصویب شده و در زمینه های مورد نظر با استعلام موضوع از مقام مافوق قبل از هر گونه اقدام اجرایی.
پیگیری اعتبار تخصیص یافته به واحد براساس تفاهم بودجه و دریافت و ثبت آن تحت عنوان تنخواه گردان.
کدینگ سیستم حسابداری واحد براساس فهرست هزینه های موجود در هر واحد
.ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روشها به مدیریت                  
.ثبت و تفکیک اسناد حسابداری
.ارائه گزارش و عملکرد مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق
پیگیری اعتبارات تنخواه گردان از امور مالی مرکز جهت انجام برنامه های واحدهای معاونت فرهنگی.
تهیه و تنظیم انواع اسناد هزینه واحد.
رسیدگی اولیه به اسناد تنظیم شده جهت تطابق با قوانین و مقررات.
ثبت اسناد در سیستم و صدور چک از تنخواه گردان دریافتی.
ارسال اسناد و مدارک هزینه شده در واحد تحت عنوان اسناد تسویه تنخواه گردان به امور مالی