سه شنبه 6 اسفند 1398 _ 01 رجب 1441 _ 25 فوریه 2020
فارسی | English
  - وظایف انجمن علمی دانشجویی:


- وظایف انجمن علمی دانشجویی:
اعضای انجمن علمی دانشجویی براساس آیین نامه داخلی انجمن که توسط شورای مدیریت تدوین می شود در کمیته هایی که به منظور سامان دادن به فعالیت اعضاء تشکیل می شود مشارکت و فعالیت خواهند داشت.
شرح وظایف اعضای انجمن های علمی :
 
    ایجاد زمینه مناسب جهت تشکیل مجمع عمومی فعّال و برگزاری انتخابات انجمن علمی در دوره بعد
    برنامه‏ریزی برای فعالیت‏های ادواری و سالانه انجمن
    جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت‏های علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان
    نهادینه کردن فعالیت‌های خودجوش و فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی دانشجویان در جهت ایجاد جو بانشاط علمی در سطح دانشکده و دانشگاه
    افزایش سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی گروهی و دسته‌جمعی
    برقراری ارتباط مستمر با انجمن‏های علمی مشابه در سایر دانشگاه‌ها از طریق مدیریت فرهنگی و فوق برنامه
    ایجاد هسته‌ها و گروه‌های تحقیقاتی- پژوهشی با مشارکت دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‏های پژوهشی دانشجویی
    بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی و اجرایی
    شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره‌گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشکده
    همکاری با معاونت آموزشی دانشکده در جهت ارتقای علمی دانشجویان
    برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‏ها و کنفرانس‏ها و مسابقات علمی و آزمون‏های آمادگی برای ورود به دوره‏های تحصیلات تکمیلی
    همکاری با مسؤولین دانشگاه در برنامه‌ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور
    تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه‌ای، فیلم‏های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاه‏های تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته‏ها و دانشگاه‏ها
    حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارایه گزارش عملکرد انجمن هر 3 ماه یکبار به شورای دبیران و دفتر مرکزی انجمن­ های علمی دانشجویی .
 

– وظایف شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی
- جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به   فعالیت های علمی – پژوهشی در میان کلیه دانشجویان.
- برنامه ریزی برای فعالیت های ادواری و سالانه انجمن.
- برقرار ارتباط مستمر با انجمنهای علمی مشابه در سایر دانشگاهها.
- برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای پژوهشی  و پیشنهاد همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده.
- پیشنهاد آیین نامه داخلی انجمنهای علمی دانشجویی جهت تصویب به شورای دبیران.
- همکاری با معاون آموزشی دانشکده در ارتقای علمی دانشجویان.
- تشکیل کمیته های مختلف نظیر: آموزش و پژوهش ، روابط عمومی .... و نظارت بر عملکرد کمیته ها.
- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد.
- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی و آزمونهای آمادگی برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی.
- همکاری با مسئولان دانشگاه در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور.
- تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاههای تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاهها.
- حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارایه گزارش عملکرد کاری انجمن هر 6 ماه یکبار به شورای دبیران.
– وظایف شورای دبیران
- نظارت بر انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی.
- تصویب طرحها و هماهنگی در اجرای برنامه ها و تلاش برای تأمین تسهیلات مورد درخواست انجمن ها.
- تصویب آئین نامه های داخلی انجمنهای علمی دانشجویی و شورای دبیران.
- بررسی پیشنهادهای انجمنها در خصوص برگزاری جشنواره ها و همایشهای علمی در سطح دانشگاه و ارائه آن برای تصویب به کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی ( موضوع ماده 5  آئین نامه ).
- رسیدگی و رفع اختلافات میان انجمن ها.
- انتخاب نمایندگان شورای دبیران جهت شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ( موضوع ماده 5 آئین نامه‌).
- نظارت بر عملکرد انجمنها براساس گزارشهای دریافتی از سوی آنها.
- نظارت بر عملکرد مالی و همچنین اموالی که در اختیار انجمنها قرار گرفته است براساس گزارشهای واصله از انجمن ها.
- ارائه گزارش عملکرد شورای دبیران ( هر یکسال یکبار) به کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی. 


لیست مشخصات اعضای شورای اجرایی  پانزدهمین دوره  مجمع عمومی انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه:
 
دبیر شورا / نماینده انجمن های علمی دانشجویی شورای اجرایی مجمع عمومی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی علیه محمد زاده
نایب دبیر / نماینده انجمن های علمی دانشجویی شورای اجرایی مجمع عمومی  دانشکده فنی و مهندسی امید سبزی
نایب دبیر / نماینده انجمن های علمی دانشجویی شورای اجرایی مجمع عمومی  دانشکده فناوری اطلاعات مهدی تمدن
نماینده انجمن های علمی دانشجویی شورای اجرایی مجمع عمومی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دریا عبدالعلی زاده
نماینده انجمن های علمی دانشجویی شورای اجرایی مجمع عمومی  دانشکده اللهیات محمد صادق نگهبان
نماینده انجمن های علمی دانشجویی شورای اجرایی مجمع عمومی  دانشکده علوم پایه نیلوفر الهامی
نماینده انجمن های علمی دانشجویی شورای اجرایی مجمع عمومی دانشکده کشاورزی مهدی سلیم زاده


لیست مشخصات دبیران  شورای مرکزی  پانزدهمین دوره  مجمع عمومی انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه:
 
نمایندگان مجمع عمومی دانشگاه انجمن علمی دانشجویی  نام و نام خانوادگی
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دریا عبدالعلی زاده
  انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عرب عاطفه اصغری
  انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی سارا افشاری
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده اللهیات انجمن علمی دانشجویی حقوق محمد صادق نگهبان
  انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق رضا اسماعیلی
  انجمن علمی دانشجویی ادیان و عرفان زهرا ابراهیم زاده
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان علیه محمد زاده
  انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی حسین بختکی
  انجمن علمی دانشجویی  روانشناسی مهدی ملکی
  انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی حسام الدین عبدی
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم پایه انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی نیلوفر الهامی
  انجمن علمی دانشجویی شیمی یونس بهادری
  انجمن علمی دانشجویی فیزیک زهرا نوری
  انجمن علمی بیوتکنولوژی محمد آقازاده
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی مهدی سلیم زاده
  انجمن علمی دانشجویی گیاهان داروئی پویا بیدقی
  انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی باغبانی حسن فرجام
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی امید سبزی
  انجمن علمی دانشجویی مکانیک میثم مددپور
  انجمن علمی دانشجویی عمران امیر حسین گل پسند
  انجمن علمی دانشجویی برق حمید رضا اسداد یان راد
  انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد ارسلان عظیمی جم
  انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای کارآفرینی میلاد اسدی آذر
 انجمن های علمی دانشجویی دانشکده فناوری اطلاعات انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای هوش مصنوعی و بینایی ماشین مهدی تمدن
  انجمن علمی دانشجویی فناوری اطلاعات فاطمه خوشکام
  انجمن علمی دانشجویی مهندسی نرم افزار پیمان احمدی